Podmínky ochrany osobních údajů

I. Základní ustanovení

1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679
o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto
údajů (dále jen: „ GDPR” ) je NAPOS, a.s. I Č 48155781 s e sídlem Praha 3, Žižkov, Baranova
2869/35 (dále jen: „ správce “).

2. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě;
identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat,
zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový
identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické,
ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

3. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal
na základě plnění Vaší objednávky.
2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je

 • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
 • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání
  obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
 • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro
  zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s §
  7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že
  nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

2. Účelem zpracování osobních údajů je

 • vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi
  Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro
  úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je
  nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není
  možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,

3. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

IV. Doba uchovávání údajů

1. Správce uchovává osobní údaje

 • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi
  a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení
  smluvního vztahu).
 • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu,
  nejdéle 15 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

1. Příjemci osobních údajů jsou osoby

 • podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,

2. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní
organizaci.

VI. COOKIES

1. Na našich internetových stránkách používáme soubory „cookies“ proto, abychom návštěvníkům
poskytli větší pohodlí při jejich prohlížení. Soubory „cookies“ (v doslovném překladu „sušenky“) jsou
malé textové soubory, které Internetové Stránky vytvoří ve Vašem zařízení v momentě, kdy na ně
vstoupíte.

2. Naše internetové stránky používají jak tzv. „session cookies“, tak i tzv. „persistent cookies“.

 • Session cookies umožňují listovat jednotlivými záložkami našich stránek a pamatují si
  jakoukoliv informaci, kterou zde zadáte. Session cookie se automaticky smaže v okamžiku,
  kdy prohlížeč zavřete, nebo krátce poté.
 • Persistent cookies umožňují těmto internetovým stránkám pamatovat si Vaše preference a
  nastavení pro Vaši příští návštěvu a díky nim se např. nemusíte neustále přihlašovat.
  Persistent cookies po určitém nastaveném čase automaticky vyprší.

3. Naše internetové stránky používají cookies, které:

 • zlepšují výkon Internetových Stránek tím, že sbírají informace o způsobu, jakým je
  návštěvníci používají (např. které záložky jsou nejvíce navštěvované).
 • zvyšují funkčnost Internetových Stránek a přibližují je Vám tím, že nám umožňují si
  pamatovat Vaše dřívější volby. Tyto informace nicméně nejsou používány k Vaší identifikaci
  ani k zapamatování si toho, kde jste na internetu byli.
 • umožňují některým nástrojům pracovat, poskytují opatření proti spamům a také přístup k
  věkově omezenému obsahu; a
 • umožňují některým našim dodavatelům poskytovat služby, které ve vztahu k Internetovým Stránkám poskytují v našem zastoupení.

4. „Cookies“ nejsou viry. Jsou to pouze textové soubory, které neobsahují žádný program a vzhledem
k tomu se ani nedají spustit jako program. Soubor „cookies“ se nemůže sám kopírovat a rozesílat po
internetové síti. Váš internetový prohlížeč je však při každé návštěvě odešle Internetové Stránce, ke
které patří, a ta se pak v internetovém prohlížeči zobrazí ve Vašem nastavení.

5. Pomocí souborů „cookies“ dokážeme v obecné rovině také zaznamenávat statistické údaje o
chování návštěvníka těchto Internetových Stránek. Díky tomu je můžeme cíleně přizpůsobovat
Vašim zájmům a požadavkům.

6. „Cookies“ nám pomáhají při identifikaci zvlášť populární či problémové části Internetových Stránek,
není je ale možné spojit s konkrétním uživatelem.

7. Soubory „cookies“ dále využíváme i pro účely Vaší autentizace, tedy pro to, abychom jejich
prostřednictvím eliminovali nutnost zadávání identifikačních údajů o Vaší osobě při každém dalším
Vašem vstupu na Internetové Stránky. Současně je používáme i pro účely uzpůsobení
Internetových Stránek dle Vašich potřeb, tedy např. pro to, aby se Vám Internetové Stránky nadále
zobrazovaly ve Vámi zvoleném jazyce či v určité grafické úpravě.

8. Tyto Internetové Stránky si samozřejmě můžete prohlížet i bez souborů „cookies“, je však možné,
že některé jejich funkčnosti budou omezené a komfort používání se sníží. Většina prohlížečů tyto
soubory akceptuje automaticky, jejich ukládání je však možno zabránit tak, že v nastaveních
prohlížeče zvolíte možnost „neakceptovat cookies“. Soubory „cookies“, které se na Vašem zařízení
již uložily, můžete také kdykoliv vymazat. Přesné nastavení této funkce zjistíte pomocí „nápovědy “
Vašeho prohlížeče.

9. Používáním Internetových Stránek vyjadřujete souhlas s použitím souborů „cookies“ výše uvedeným
způsobem.

VII. Vaše práva

1. Za podmínek stanovených v GDPR máte

 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
 • právo na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.

2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že
bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů.

VIII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení
osobních údajů.

2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné
podobě, zejména pomocí hesla, antivirového programu a záloh.

3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

IX. Závěrečná ustanovení

1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a
s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře.
Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že
je v celém rozsahu přijímáte.

3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní
na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši
e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.

© Veškerá práva jsou vyhrazena.
Kopírování veškerého obsahu v jakékoliv podobě bez předchozího písemného nebo ústního souhlasu je zakázáno a je trestné.

NAPOS, a.s.

Telefon:
+420 495 581 630

E-mail:
napos@napos.cz

Certifikovaná skartace

Skartovací centrum NAPOS, a.s. vám zajistí likvidaci dokumentů a citlivých dat v souladu s legislativou EU.

Vykupujeme tyto odpady

Proměňte nepotřebné odpady za peníze. Vykoupíme od vás kovy, papír, plasty, sklo, baterie a další suroviny.

Služby firmám a obcím

Poskytujeme řešení pro odpadové hospodářství pro firmy a obce. Svážíme papír, plasty, sklo.